Obecné informace o výzvě Podnikové vzdělávání zaměstnanců II – Výzva 97

 • Operační program: Operační program Zaměstnanost
 • Prioritní osa: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Programové období: 2014-2020
 • Typ výzvy: kolová
 • Alokace: 1,7 mld. Kč
 • Specifický cíl: Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

Způsob financování

 • Typ veřejné podpory: De minimis / max. 200 tis. EUR ve třech po sobě jdoucích účetních obdobích
 • Forma financování: Ex Post
 • Zdroje financování: Příspěvek EU 85%, vlastní zdroje 15%
 • Způsob proplácení: Půlročně všechny ukončené aktivity za sledované období

Období realizace

 • Typ projektu: ZP (Zjednodušená forma vykazování)
 • Příjem žádostí: Příjem žádostí je plánovaný od 15. 3. 2019 do 15. 5. 2019
 • Období realizace: 2019 – 2022

Podporované aktivity

Výzva č. 97 je zaměřena na další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli,
zaměřené na odborné i klíčové kompetence. Vzdělávání poskytované v oblasti IT, jazyků, softs skills a odborných dovedností.

Oprávněný žadatel / podporovaná cílová skupina

Výzva č. 97 podporuje zaměstnance – osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu
k organizaci žadatele/partnera s výjimkou osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce.
Celá ČR mimo hlavního města Prahy.

 • Malé, střední, velké podniky
 • Minimální účast je v součtu 40 hodin vzdělávání na osobu
 • Účastník může absolvovat maximálně 10 kurzů

Typ příjemce

Zaměstnavatelé (např. podnikatelské subjekty, státní podnik, osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem za předpokladu, že nejsou oprávněnými žadateli v rámci jiných prioritních os).

Forma vykazovaní: prostřednictvím zpráv o realizaci

 • Prezenční listiny
 • Potvrzení o absolvování
 • Souhrnná evidence

Publicita

 • Dle aktuálních pravidel informování, komunikace a vizuální identity OPZ.
 • Dle aktuálního generátoru nástrojů povinné publicity evropských strukturálních a investičních fondů.

Doporučení

 • Pro podaní žádosti o projekt v rámci výzvy č. 97 a další administraci v průběhu realizace je potřebný platný, ověřený elektronický podpis.